Vinaconex – ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 04/4/2024, tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Mã cổ phiếu: VCR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHCĐ). Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông của Công ty. Ông Dương Văn Mậu, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

 

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex – ITC, Chủ tọa điều hành đại hội

 

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình SXKD năm 2023 của Công ty trong bối cảnh khó khăn bao trùm toàn bộ thị trường bất động sản trong nước, trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng (lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của công ty). Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo, những điều chỉnh kịp thời cùng tinh thần đoàn kết và nỗ lực của tập thể CBNV đã giúp Công ty hoàn thành nhiều mục tiêu SXKD trong năm 2023. Các thủ tục pháp lý quan trọng của dự án Cát Bà Amatina được hoàn thiện, nhiều hạng mục công trình trọng điểm của dự án đạt, vượt tiến độ đề ra; các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được thực hiện đầy đủ…tạo cơ sở để Công ty triển khai tốt kế hoạch SXKD năm 2024, hướng tới những mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

 

Sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc vì mục tiêu thúc đẩy phát triển SXKD của Công ty giai đoạn tới, với sự nhất trí cao ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình như: Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty; phương án triển khai và kinh doanh dự án Cát Bà Amatina; kiện toàn, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Văn Huy (phải) và ông Vũ Đức Thịnh (trái) được bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

 

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex – ITC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các chủ trương, quyết sách được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được trình bày

 

 Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung chính:

·  Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

·  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2024.

·  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

·  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiếm toán.

·  Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

·  Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

·  Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

·  Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2023 và thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty Vinaconex – ITC với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

·  Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

·  Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


 

                                                                                                                                                                                             CÔNG TY VINACONEX – ITC