Thông điệp của Ban lãnh đạo

I.   CAM KẾT 

– Huy động tối đa các nguồn lực về vật chất, trí tuệ để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng.
– Tạo mọi điều kiện để CBCNV học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề, nhận thức và đặc biệt là đào tạo để CBCNV thấm nhuần các nội dung của văn hóa doanh nghiệp VINACONEX-ITC.
– Chất lượng của sản phẩm, dịch vụ là niềm tự hào của Công ty. Sự hài lòng của khách hàng, là mục tiêu phấn đấu của toàn Công ty.


II.   MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Xây dựng, áp dụng thành công và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Công ty.
2. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, mở rộng thị trường nhằm từng bước nâng cao doanh thu và lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Nâng cao đời sống CBCNV đảm bảo thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu đ/người/tháng.
4. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh.