Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 28/3/2022, tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Mã cổ phiếu: VCR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ). Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông của Công ty.

Hình ảnh ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty với những chỉ tiêu, kết quả khả quan trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế và các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty

Sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc vì mục tiêu thúc đẩy phát triển SXKD của Công ty giai đoạn tới, với sự nhất trí cao ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình. Trong đó, ĐHCĐ đã thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thu Hồng và bầu bổ sung ông Nguyễn Đắc Trường làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giai đoạn 2021-2026

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp, các quyết sách được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2026 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung:

  • Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2022.
  • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiếm toán.
  • Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

    Công ty Vinaconex-ITC