Vinaconex – ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/3/2023, tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Mã cổ phiếu: VCR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ). Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông của Công ty

Hình ảnh ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước có nhiều biến động trước sức ép lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt, nguồn nguyên vật liệu xây dựng khan hiếm… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo, những điều chỉnh kịp thời cùng tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBNV giúp Công ty hoàn thành nhiều mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Các thủ tục pháp lý quan trọng của dự án Cát Bà Amatina được hoàn thiện, nhiều hạng mục công trình trọng điểm của dự án vượt tiến độ đề ra; các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được thực hiện đầy đủ…tạo cơ sở để Công ty triển khai tốt kế hoạch SXKD năm 2023 và hướng tới những mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty

Dưới sự điều hành của ông Dương Văn Mậu – Phó chủ tịch thường trực Công ty Vinaconex – ITC, Chủ tọa Đại hội và các thành viên của Đoàn chủ tịch, sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của Công ty giai đoạn tới, với sự nhất trí cao ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình.

Ông Dương Văn Mậu – Phó chủ tịch thường trực Công ty Vinaconex – ITC, Chủ tọa điều hành đại hội

 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được trình bày

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Vinaconex – ITC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các chủ trương, quyết sách được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung:

  • Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2023.
  • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiếm toán.
  • Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

 

CÔNG TY VINACONEX – ITC