VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường  tầng 9 – Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng như sau:
–    Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016;
–    Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;
–    Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
–    Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
–    Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;
–    Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát  về  quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017;
–    Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;
–    Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
–    Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
–    Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018;
–     Thông qua báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018;
–    Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.