Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm :