Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm :

Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022, Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 , Quy chế làm việc của Đại hội.

Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước).

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

Bầu kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

– Mẫu giấy sơ yếu lý lịch,ứng cử,đề cử thành viên HĐQT Công ty.

– Lý lịch ứng viên HĐQT,

– Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

Phiếu biểu quyết .Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

Dự thảo Biên bảndự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.