Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý III năm 2017

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0164/CV-VITC-TCKT,0166/CV-VITC-TCKT ngày 13/10/2017 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN tại đây

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý III năm 2016 số 0165/CV-VITC-TCKT,số 0167/CV-VITC-TCKT ngày 13/10/2017

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III năm 2017 : Phần IPhần II

Báo cáo Tài chính văn phòng Quý III năm 2017 : Phần IPhần II