Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN, Download tại đây : CV0131 ; CV0132 CV0133 ; CV 0134

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét, Download tại đây : phan1 ; phan2
Báo cáo tài chính Văn phòng 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét : Download tại đây: phan1 ; phan2