Tài liệu gửi Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011

Tài liệu gửi Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011

Tài liệu gửi Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011

1. Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, xem chi tiết

2. Bản giải trình V/v điều chỉnh kế hoạch năm 2011, xem chi tiết

3.  Phiếu lấy ý kiến, xem chi tiết