Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty VINACONEX – ITC Quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty VINACONEX – ITC Quý IV năm 2016

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2016 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0021/CV-VITC-TCKT ngày 19/01/2017 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN tại đây

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý IV năm 2015 số 0022/CV-VITC-TCKT ngày 19/01/2017 tại đây

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2016 : Phần IPhần I