VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010, xem chi tiết :

– Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN : Số 0049/CV-VITC-TCKT ; Số 0050/CV-VITC-TCKT
– Nghị quyết của HĐQT Công ty VINACONEX – ITC Số 0001/NQ-VITC-HĐQT ngày 14/03/2017