Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu
Nghị quyết số 0001/NQ-VITC-HĐQT Công ty VINACONEX – ITC về việc xin phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty VINACONEX – ITC

Download  tại đây