Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 04 tháng 11 năm 2019

Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 04 tháng 11 năm 2019
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty VINACONEX-ITC

Ngày 23/10/2019, Công ty VINACONEX đã thực hiện việc gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 bằng phương thức bảo đảm đến toàn bộ các cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 18/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho VINACONEX-ITC.Tuy nhiên, do nhiều lý do, đến nay, một số cổ đông vẫn chưa nhận được thư mời do VINACONEX-ITC gửi (danh sách cổ đông chưa nhận được thư và lý do như ở link này). Qua rà soát, tìm hiểu, VINACONEX-ITC nhận thấy phần lớn nguyên nhân là do cổ đông có địa chỉ nhận thư (đã đăng ký với VINACONEX-ITC đối với cổ đông chưa lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký) không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ. Bên cạnh đó, cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ khi không tìm thấy địa chỉ.

Do đó, để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ VINACONEX-ITC, Công ty xin khuyến nghị với các cổ đông như sau:

– Đối với cổ đông chưa lưu ký: Xin vui lòng liên hệ Ban Quan hệ cổ đông của VINACONEX-ITC (Điện thoại: (024) 62511666(ML.15); Fax: (024) 62816845; Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn) để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;

– Đối với cổ đông đã lưu ký: Xin vui lòng liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.

– Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.

Trân trọng./.

(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, VINACONEX-ITC đã đăng tải trên website của VINACONEX-ITC – mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về Đại hội).