Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
+  Danh mục hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
+  Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex năm 2011 phần 1phần 2 ; Điều lệ năm 2018.
+  Nghị quyết và Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
+  Nghị quyết số 0006/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
+  Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu
+  Báo cáo tài chính các năm 2016BCTC 2017BCTC 2018