Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét

Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN, Download tại đây : CV0156 CV0157 ; CV0158 ; CV 0159

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét, Download tại đây : phan1 ; phan2 ; phan 3
Báo cáo tài chính Văn phòng 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét : Download tại đây