Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý IV năm 2017

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0005/CV-VITC-TCKT,0007/CV-VITC-TCKT ngày 18/01/2018 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN tại đây

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý III năm 2016 số 0006/CV-VITC-TCKT,0008/CV-VITC-TCKT ngày 18/01/2018

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2017 : Phần IPhần II

Báo cáo Tài chính văn phòng Quý IV năm 2017 : Phần IPhần II