Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý II năm 2017

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 như sau:

Báo cáo Tài chính văn phòng Quý II năm 2017 : phần 1 ; phần 2

Công văn Công bố thông tin số 0125/CV-VITC-TCKT ngày 14/07/2017 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý I năm 2016(Bộ phận Văn phòng Công ty) số 0126/CV-VITC-TCKT

ngày 14/07/2017

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý II năm 2017 : phần 1 ; phần 2

Công văn Công bố thông tin số 0127/CV-VITC-TCKT ngày 14/07/2017 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý I năm 2016 số 0128/CV-VITC-TCKT ngày 14/07/2017