Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý II năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý II năm 2016

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0128/CV-VITC-TCKT ngày 19/07/2016 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN tại đây

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý II năm 2016 số 0129/CV-VITC-TCKT ngày 19/07/2016 tại đây

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý II năm 2016 : Phần IPhần II

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý II năm 2016 Bộ phận văn phòng tại đây