Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý I năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý I năm 2015

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0113A/CV-VITC-TCKT ngày 20/04/2014 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN

Công văn giải trình chênh lệch 10% so với Quý I năm 2013 số 0113B/CV-VITC-TCKT ngày 20/04/2014

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I năm 2015 : phần 1 ; phần 2