Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Bán niên năm 2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Bán niên năm 2018 đã được soát xét

Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN, Download tại đây :  0162/CV-VITC-TCKT ngày 14/06/2018
CV 0168/CV-VITC-TCKT ; CV 0169/CV-VITC-TCKT ;  0163/CV-VITC-TCKT ngày 14/06/2018

-Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét, Download tại đây : phan1 ; phan2
-Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét : Download tại đây: phan1 ; phan2