Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, bao gồm :

1.Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2016Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2016 , Phiếu đăng ký phát biểuGiấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2016

2. Chương trình họp ; Quy chế làm việc đại hội ;

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán : phan1 phan2 , phan3

4. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

5. Báo cáo của BKS

6. Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016

7. Báo cáo của HĐQT ; Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015

8. Tờ trình phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2016

9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015