Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm :

    –    Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
–    Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
–    Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.
–    Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
–    Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
–    Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
–    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.
–   Điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019.