Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, bao gồm :

1. Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2014, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2014, xem chi tiết

2. Chương trình họp ; Quy chế làm việc đại hội ; Quy chế bầu ban kiểm soát

3. Phiếu đăng ký phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2014, xem chi tiết

4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, xem chi tiết  phan1 , phan2

5. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, xem chi tiết

6. Báo cáo của BKS, xem chi tiết

7. Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014, xem chi tiết

8. Báo cáo của HĐQT, xem chi tiết