Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, bao gồm :

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2012, xem chi tiết

2. Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2012, xem chi tiết

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2012, xem chi tiết

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2012, xem chi tiết

5. Phiếu đăng ký phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2012, xem chi tiết

6. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, xem chi tiết

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT, xem chi tiết

8. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, xem chi tiết

9. Báo cáo của BKS, xem chi tiết

10. Tờ trình Phương án Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012, xem chi tiết

11. Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch định hướng phát triển dài hạn và kế hoạch ngắn hạn, xem chi tiết

12. Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012, xem chi tiết

13. Tờ trình Phương pháp phân chi lợi nhuận năm 2011, xem chi tiết

14. Báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, xem chi tiết

15. Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2011, xem chi tiết

16. Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, xem chi tiết