Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, bao gồm :

 1. Thư mời họp.
 2. Chương trình đại hội.
 3. Quy chế làm việc.
 4. Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo.
 5. Tờ trình đề nghị phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  Quy chế nội bộ về quản trị công tyĐiều lệ tổ chức và hoạt động.
 6. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.
 7. Quy chế bầu cử.
 8. Hướng dẫn ứng cử, đề cử.
 9. Giấy xác nhận/ Ủy quyền.
 10. Giấy đề cử (Ứng viên HĐQT).
 11. Giấy đề cử (Ứng viên BKS).
 12. Giấy ứng cử (Ứng viên HĐQT).
 13. Giấy ứng cử (Ứng viên BKS).
 14. Mẫu sơ yếu lý lịch.
 15. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
 17. Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT.
 18. Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS.