Công bố thông tin về việc gia hạn thanh toán cổ tức năm 2010

Công bố thông tin về việc gia hạn thanh toán cổ tức năm 2010

Công bố thông tin về việc gia hạn thanh toán cổ tức năm 2010, xem chi tiết :

– Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN Số 0651/CV-VITC-PC&KSNB ; Số 0655/CV-VITC-PC&KSNB
– Nghị quyết của HĐQT Công ty VINACONEX – ITC Số 0020/QĐ-VITC-HĐQT