Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm bổ sung thành viên  Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, xem chi tiết :

1. Công văn công bố thông tin số: 0585/CV-VITC-TCHC

2. Nghị quyết của HĐQT số : 0043/NQ-VITC-HĐQT