Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán

Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN, Download tại đây

Công văn giải trình chênh lệch 10% so với Quý II năm 2012, Download tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán, xem chi tiết : phần 01 ; phần 02