Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC năm 2016 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC năm 2016 đã được soát xét

– Công văn số 0036/CV-VITC-TCKT v/v Giải trình chênh lệch của BCTC trước và sau Kiểm toán

– Công văn số 0037/CV-VITC-TCKT v/v Công bố thông tin

– Công văn số 0055/CV-VITC-TCKT giải trình chênh lệch trên 10% so với năm 2015

-Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Phần 1Phần 2

-Báo cáo tài chính văn phòng năm 2016: Phần 1 ; Phần 2

-Báo cáo tài chính văn phòng(Riêng) năm 2016 đã kiểm toán: Phần 1 : Phần 2