Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

-Công văn CBTT số 0100/CV-VITC-TCKT v/v Công bố thông tin và giải trình lưu ý của kiểm toán trong BCTC đã được kiểm toán năm 2013

-Công văn số 0098/CV-VITC-TCKT v/v Giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý IV năm 2012

– Công văn số 0099/CV-VITC-TCKT v/v Giải trình chêcnh lệch của BCTC trước và sau Kiểm toán

-Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán  phan1 , phan2