Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý III năm 2013

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý III năm 2013

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý III năm 2013, xem chi tiết:

Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN, Download tại đây

Công văn giải trình chênh lệch 10% so với Quý III năm 2012, Download tại đây

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III năm 2013, Download phần 01phần 02.