Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý II năm 2018

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 như sau:

Công văn Công bố thông tin và giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh lỗ quý II năm 2018.CV 0148,0149 ; CV0150

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý II năm 2018 : phần 1 ; phần 2

Báo cáo Tài chính văn phòng Quý II năm 2018 : phần 1 phần 2