Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX – ITC Quý I năm 2016

Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0061/CV-VITC-TCKT ngày 15/04/2016 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý I năm 2015 số 0062/CV-VITC-TCKT ngày 15/04/2016

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I năm 2016 : phần 1 ; phần 2