Page 1 of 5    Previous    Next
Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 
 

Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019