Page 1 of 6    Previous    Next
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2021
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2020
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2020 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2020 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2020
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2019 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2018