Page 1 of 9    Previous    Next
Công bố thông tin về việc bầu chức danh trưởng ban kiểm soát công ty
Công bố thông tin về việc bầu chức danh trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm,bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm,bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2021 - 2026.
VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010
Công ty  Vinaconexitc công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

Công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2020
Công bố thông tin  về tình hình tài chính năm 2020

Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp năm 2020
Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp năm 2020

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã chứng khoán VCR
Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty CP đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex(MCK: VCR)
Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex(MCK: VCR)

Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh nội dung kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh nội dung kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ