Page 1 of 9    Previous    Next
VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010
Công ty  Vinaconexitc công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

Công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2020
Công bố thông tin  về tình hình tài chính năm 2020

Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp năm 2020
Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp năm 2020

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã chứng khoán VCR
Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty CP đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex(MCK: VCR)
Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex(MCK: VCR)

Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh nội dung kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh nội dung kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin về việc UBCK NN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của VCR
Công bố thông tin về việc UBCK NN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của VCR

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 9 năm 2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phê duyệt phương án huy động vốn vay tại Ngân hàng.