Kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC
-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
-    Căn cứ Công văn số 0362/2018/CV-PTNL ngày 13/3/2018 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty Vinaconex-ITC;
-    Căn cứ Quyết định số 0001/QĐ-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Trung Thành;
-    Căn cứ Quyết định số 0002/QĐ-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Huy.

        Ngày 22/3/2018, Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) đã tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty Vinaconex-ITC, nội dung cụ thể như sau:

1.    Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đối với Ông Nguyễn Trung Thành, thành viên Hội đồng quản trị Công ty để chuyển về Tổng công ty CP Vinaconex nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 22/3/2018.

2.     Bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy, Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sĩ kinh tế, Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex kể từ ngày 22/3/2018.
Công ty Vinaconex-ITC xin trân trọng thông báo!

Một số hình ảnh trong buổi lễ:






  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác