Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty VINACONEX - ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, bao gồm :

1.Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
 
2.Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2019, Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019.
 
3. Chương trình họp ; Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Quy chế bầu cử. Hướng dẫn ứng cử,đề cử.
 
4. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán phần 1 , phần 2.

5. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán phần 1 , phần 2.

6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm2019.

7.Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý,điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và một số

   nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


8. Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

10.Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC công ty năm 2019.

11.Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018.

12.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

13.Tờ trình xin thay đổi trụ sở chính Công ty.

14. Tờ trình, Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

15.Tờ trình điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án Cái giá-Cát bà.

16.Báo cáo kiện toàn nhân sự HĐQT/ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

17.Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

18.Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

19.Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.


  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác