Câu hỏi 11: Dự án được hưởng những ưu đãi đầu tư gì ?
Trả lời:
•    Hỗ trợ tiền thuê đất và tiền thuế đất để thực hiện dự án.
•    Được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003
•    Được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng để thực hiện dự án, tạo thành tài sản cố định của Tổng Công ty.
•    Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư theo pháp luật về đầu tư phát triển.

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác