Giới thiệu về Ban QLDA Cát Bà Amatina
I. Thông tin chung
 
  Ban QLDA Cát Bà Amatina trực thuộc Công ty VINACONEX-ITC được thành lập để thay mặt Công ty tổ chức, quản lý, thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, triển khai thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đựa công trình “Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà” vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Ban QLDA Cát Bà Amatina là một đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty Vinaconex-ITC, thực hiện các nhiệm vụ do công ty giao phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Ban QLDA Cát Bà Amatina được sử dụng con dấu pháp nhân của Công ty trong phạm vi công việc được uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền.
 

BQLDA có đặc điểm sau:
Tên gọi : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁT BÀ AMATINA
Địa chỉ : Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.
•    Điện thoại : (84 313) 688352         Fax : (84 313) 887702
•    Email :vitc@vinaconexitc.com.vn
•    Website : http://www.catbaresort.com.vn                           

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁT BÀ AMATINA được thành lập ngày 02/11/2010 theo quyết định số 0063/QĐ-VITC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex – ITC.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA Cát Bà Amatina
- Tham mưu, đề xuất các biện pháp giúp Công ty Vinaconex-ITC quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà (Cát Bà Amatina) đạt hiệu quả cao nhất.

- Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng để đảm bảo xây dựng đồng bộ khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà (Cát Bà Amatina) phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như của TP Hải Phòng về công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý đầu tư và xây dựng.

III. Cơ cấu tổ chức BQLDA

Ban QLDA Cát Bà Amatina được tổ chức bộ máy theo nguyên tắc chuyên nghiệp, gọn nhẹ và hiệu quả trên cơ sở tạo ra cơ cấu bộ máy và nhân lực đủ để thực hiện một cách hiệu quả nhất các mục tiêu mà Công ty VINACONEX-ITC đã đặt ra.