Định hướng phát triển của công ty

VINACONEX - ITC xác định sứ mệnh của mình là trở thành doanh nghiệp mạnh của Việt nam trong các lĩnh vực:

 - KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN;

 - QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG;

 - KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH.

Với mục tiêu luôn hướng tới sự phát triển bền vững, tạo ra môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo nhất, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các năng lực cá nhân và tạo dựng sức mạnh tập thể để mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp, cho các cổ đông và cho từng thành viên trong doanh nghiệp.

VINACONEX - ITC quan tâm tới việc mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác đặc biệt là các đối tác có tiềm năng trong các lĩnh vực Kinh doanh bất động sản và Kinh doanh dịch vụ du lịch.

VINACONEX - ITC tạo dựng bộ máy và chính sách đảm bảo sự hợp tác tốt nhất với các đối tác trong nước và đối tác nước ngoài trên cơ sở hợp tác kinh doanh bình đẳng, cùng có lợi.

VINACONEX - ITC đang tập trung hợp tác sâu rộng với các đối tác nước ngoài để cùng phát triển các dự án đầu tư Bất động sản của Công ty cũng như phát triển lĩnh vực Kinh doanh các dịch vụ du lịch tại Việt nam. 
 

MỤC TIÊU

 Nỗ lực phát triển để trở thành một Công ty lớn mạnh được biết đến trên thế giới và mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động, cho doanh nghiệp và các cổ đông.