Page 2 of 3    Previous    Next
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I+II năm 2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I+II năm 2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý II năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý II năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Công văn gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phục vụ việc trả cổ tức năm 2010
Công văn gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phục vụ việc trả cổ tức năm 2010
Nghị quyết của HĐQT
Nghị quyết của HĐQT

Báo cáo Tình hình quản trị Quý IV năm 2011
Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN
Báo cáo Tình hình quản trị Quý III năm 2011
Công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở GDCKHN
Báo cáo tình hình quản trị Công ty VINACONEX - ITC Quý II.2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty VINACONEX - ITC Quý II.2011

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2011
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2010
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2010
Báo cáo Quản trị Công ty Quý IV 2010
Báo cáo Quản trị Công ty Quý IV 2010

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu
Nghị quyết số 0001/NQ-VITC-HĐQT Công ty VINACONEX - ITC về việc xin phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty VINACONEX - ITC