Page 2 of 3    Previous    Next
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty VINACONEX - ITC
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty VINACONEX - ITC
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty VINACONEX - ITC
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty VINACONEX - ITC

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2012
Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2012

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty VINACONEX - ITC
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty VINACONEX - ITC

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 Công ty VINACONEX - ITC
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 Công ty VINACONEX - ITC

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Tài liệu gửi Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011
Tài liệu gửi Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty VINACONEX - ITC
Vào hồi 8h30 ngày 14/04/2011, tại Hội trường Grandballroom Khách sạn Deawoo Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (Mã cổ phiếu VCR) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.