Page 2 of 4    Previous    Next
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty VINACONEX - ITC
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty VINACONEX - ITC
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty VINACONEX - ITC
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty VINACONEX - ITC

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013