Page 2 of 4    Previous    Next
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty