Page 1 of 4    Previous    Next
Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 04 tháng 11 năm 2019
Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 04 tháng 11 năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thuòng năm 2019
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thuòng năm 2019

Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017