Page 3 of 5    Previous    Next
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2014
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2013
Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán
Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2013
Công văn giải trình BCTC năm 2012 chênh lệch 10% so với năm 2011
Công văn giải trình BCTC năm 2012 chênh lệch 10% so với năm 2011