Page 3 of 5    Previous    Next
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2014
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2014
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2013
Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán
Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2013
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2013
Công văn giải trình BCTC năm 2012 chênh lệch 10% so với năm 2011
Công văn giải trình BCTC năm 2012 chênh lệch 10% so với năm 2011

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2012
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2012

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2012
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2012

Công văn giải trình chênh lệch LNST 06 tháng đầu năm 2012 giữa BCTC trước và sau kiểm toán
Công văn giải trình chênh lệch LNST 06 tháng đầu năm 2012 giữa BCTC trước và sau kiểm toán