Page 2 of 5    Previous    Next
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2016
Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán