Page 1 of 5    Previous    Next
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2019 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2018 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Bán niên năm 2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2018
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2017
Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2017