Page 3 of 8    Previous    Next
Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ VCR
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ VCR

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010
VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doang nghiệp chuyển đổi
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doang nghiệp chuyển đổi

Thông báo về việc dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu VCR
Thông báo về việc dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ( MCK: VCR )

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Công bố thông tin về việc Chi cục Thuế huyện Cát Hải thành phố Hải phòng ban hành Quyết định số 22/QĐ-CCT
Công bố thông tin về việc Chi cục Thuế huyện Cát Hải thành phố Hải phòng ban hành Quyết định số 22/QĐ-CCT

UBND TP Hải Phòng hủy bỏ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc thu hồi một phần đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà
UBND TP Hải Phòng hủy bỏ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc thu hồi một phần đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà
Gia hạn thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ
Gia hạn thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ

Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2018
Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty