Page 3 of 7    Previous    Next
Công bố thông tin về việc Chi cục Thuế huyện Cát Hải thành phố Hải phòng ban hành Quyết định số 22/QĐ-CCT
Công bố thông tin về việc Chi cục Thuế huyện Cát Hải thành phố Hải phòng ban hành Quyết định số 22/QĐ-CCT

UBND TP Hải Phòng hủy bỏ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc thu hồi một phần đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà
UBND TP Hải Phòng hủy bỏ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc thu hồi một phần đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà
Gia hạn thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ
Gia hạn thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ

Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2018
Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

VCR_Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
VCR_Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

VCR_Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
VCR_Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010
VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên HDQT và Bổ nhiệm thay thế
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên HDQT và Bổ nhiệm thay thế

Công bố thông tin về việc UBND Thành phố Hải Phòng thu hồi một phần đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà.
Công bố thông tin về việc UBND Thành phố Hải Phòng thu hồi một phần đất thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà.

Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017
                                            Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017