Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty VINACONEX - ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, bao gồm :
 
1.Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2017, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 , Phiếu đăng ký phát biểu, Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2017
 
2. Chương trình họp ; Quy chế làm việc đại hội ;
 
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán : phan1 , phan2
 
4. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 
5. Báo cáo của BKS
 
6. Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017
 
7. Báo cáo của HĐQT ; Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016

8. Tờ trình phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017

9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

10.Tờ trình về việc xin sửa đổi điều lệ công ty VINACONEX -ITC

11. Báo cáo HĐQT công ty bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

12.Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác